Persoonlijk
&
Betrokken

Deskundig
&
Specialistisch

Betrouwbaar
&
Integer

FAQ’s

Belastingen

Ik moet belasting betalen maar weet niet welk betalingskenmerk ik moet gebruiken. 
Houd uw aangiftenummer of aanslagnummer bij de hand. Ga naar de site www.belastingdienst.nl. Geef vervolgens als zoekopdracht “rekenhulp betalingskenmerk”. Met behulp van deze rekenhulp kunt u op eenvoudige wijze het betalingskenmerk achterhalen.

U kunt andersom via deze rekenhulp ook het aanslagnummer achterhalen aan de hand van het betalingskenmerk.


Waarom mag ik de btw niet aftrekken van een factuur met btw als de btw verlegd regeling van toepassing is? 
In met name de bouwwereld is veel gefraudeerd door onderaannemers die facturen met btw in rekening brachten aan de hoofdaannemer. De hoofdaannemer vroeg de btw terug, maar de (kwaadwillende) onderaannemer droeg de btw niet af aan de fiscus. Deze was op moment dat de fiscus er achter kwam reeds failliet of met de noorderzon vertrokken. Met ander woorden de fiscus vist zo achter het net.

Toentertijd is de btw verlegd regeling in het leven geroepen. De (onder)aannemers brengen elkaar geen btw in rekening. De btw wordt uiteindelijk door de opdrachtgever betaald aan de hoofdaannemer die vervolgens de btw moet afdragen.

Als je een factuur ontvangt van een onderaannemer met btw, dan mag je derhalve de btw niet verrekenen op de aangifte omzetbelasting . Doe je dat toch, dan kan de fiscus de ten onrechte in aftrek gebrachte btw terugvorderen met een boete van 25%! 

Accepteer dus geen factuur met btw, maar vraag om een nieuwe en correcte factuur!


Deponeren jaarstukken

Wanneer moeten de cijfers van mijn BV uiterlijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel?
Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. Dit wordt doorgaans in de notulen vastgelegd.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als uw boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar is dit 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit 31 januari van het volgende jaar.

Bij bv’s geldt in sommige gevallen dat ondertekening van de jaarrekening meteen leidt tot vaststelling. De uiterste termijn om te deponeren is in die gevallen korter, omdat u dan niet 2 maanden heeft om vast te stellen. Deze manier van vaststellen kan alleen gelden voor bv’s waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn en waar deze regel niet in de statuten is uitgesloten. De uiterlijke termijn is dan 31 mei respectievelijk 30 november bij maximaal uitstel.

U dient vervolgens de jaarrekening uiterlijk binnen 8 dagen na vaststelling te deponeren bij de Kamer van Koophandel.


Factuur

Aan welke vereisten moet een factuur voldoen?
Het belang van de factuur voor de heffing van BTW kan nauwelijks worden onderschat. De factuur vormt de basis voor de BTW-controle door de Belastingdienst. Verder kunt u als afnemer uitsluitend aftrek van BTW claimen wanneer u beschikt over een factuur die aan de wettelijke vereisten voldoet.

Op basis van de huidige BTW-regels dient een factuur – kort samengevat – in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:

 • datum van de factuur
 • nummer van de factuur (opeenvolgend)
 • uw eigen BTW-identificatienummer
 • het BTW-identificatienummer van uw afnemer in voorkomende gevallen
 • NAW-gegevens van uzelf en uw klant
 • beschrijving van de verrichte levering(en) en/of dienst(en)
 • datum van de levering(en) en/of dienst(en)
 • bedrag van de levering(en) en/of dienst(en)
 • BTW-tarief per eenheid
 • bedrag van de verschuldigde BTW in euro’s
 • vermelding van toepasselijke regelingen (zoals een BTW-vrijstelling, intracommunautaire transactie, verlegging of margeregeling)
 • speciale vermeldingen ingeval van nieuwe vervoermiddelen, fiscale vertegenwoordiging en dergelijke

Met ingang van 1 januari 2013 zijn deze factuurvereisten op een aantal punten aangevuld dan wel gewijzigd:
 • In het geval uw afnemer zelf de factuur uitreikt (het zogeheten ‘self-billing’) dient deze op de factuur te vermelden “factuur uitgereikt door afnemer”.
 • In het geval uw afnemer op grond van de verleggingsregeling verplicht is de verschuldigde BTW af te dragen, dient u op de factuur te vermelden “BTW verlegd”.
 • Bij levering van een nieuw vervoermiddel dient u op de factuur de gegevens te vermelden die nodig zijn om te bepalen of het vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is.
 • Bij toepassing van de hierna genoemde bijzondere BTW-regelingen dient u deze regelingen als volgt op uw factuur te vermelden:
  • “Bijzondere regeling reisbureaus”
  • “Bijzondere regeling – gebruikte goederen”
  • “Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen”
  • “Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten”

Nieuw: de vereenvoudigde factuur
Nieuw is dat u vanaf 1 januari 2013 als ondernemer ook een vereenvoudigde factuur mag uitreiken. Deze mogelijkheid wordt geboden in het geval:

 1. de vergoeding inclusief BTW niet hoger is dan € 100, of
 2. de (vereenvoudigde) factuur als aanvulling dient op een eerdere factuur waarbij duidelijk wordt verwezen naar de oorspronkelijke factuur, bijvoorbeeld een creditnota.

Een vereenvoudigde factuur dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
 • de datum van uitreiking
 • de identiteit van de ondernemer die de levering of dienst verricht
 • de aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten
 • het te betalen bedrag aan BTW of de gegevens aan de hand waarvan het verschuldigde BTW-bedrag kan worden berekend
 • wanneer de vereenvoudigde factuur als aanvulling of wijziging van een eerder uitgereikte factuur dient: een specifieke en ondubbelzinnige verwijzing naar de oorspronkelijke factuur met duidelijke vermelding van de aangebrachte wijzigingen

Het is opvallend dat de NAW-gegevens van de klant op deze vereenvoudigde factuur ontbreken. Het lijkt erop dat hiermee ook de aftrek van BTW op kassabonnen mogelijk wordt gemaakt. De wetgever heeft hier echter (nog) geen uitspraak gedaan.

De vereenvoudigde factuur mag niet worden gebruikt bij een levering van goederen die onder de regeling voor afstandsverkopen valt of bij intracommunautaire leveringen. Verder mag de vereenvoudigde factuur niet worden uitgereikt als de leverancier of dienstverrichter niet is gevestigd in het land waar diens levering of dienst is belast met BTW en waarbij de heffing van BTW wordt verlegd naar de afnemer.


Welke factureringsregels gelden bij grensoverschrijdende prestaties?
Vanaf 1 januari 2013 gelden voor u de Nederlandse factureringsregels in alle gevallen waarin uw prestatie in een andere EU-lidstaat is belast met BTW en waarbij de heffing wordt verlegd naar uw afnemer. Binnen de hele EU kunt u dan volstaan met de vermelding “BTW verlegd” op uw factuur. Indien uw afnemer de factuur zelf uitreikt (het zogeheten ‘self-billing’) gelden echter weer de regels van het EU-land waar de prestatie is belast met BTW.

Ook in het geval u leveringen of diensten verricht die in een land buiten de EU belast zijn met BTW, gelden voor u in beginsel de Nederlandse factureringsregels. Echter, gezien het feit dat niet-EU-landen niet gebonden zijn aan de BTW-regels die binnen de EU gelden, kan het voorkomen dat u zich toch in de wetgeving van het betreffende niet-EU-land moet verdiepen om uw BTW-verplichtingen aldaar te bepalen.

Regels voor elektronisch factureren versoepeld
De regels voor het elektronisch factureren (ook wel ‘e-invoicing’ genoemd) zijn vanaf 1 januari 2013 verder versoepeld. U kunt zelf kiezen uw facturen op papier of elektronisch uit te reiken. Voor de heffing van BTW worden papieren en elektronische facturen in alle opzichten zo veel mogelijk gelijk behandeld. Indien u kiest voor elektronische facturen geldt (logisch) wel de vereiste dat uw afnemer de facturen ook elektronisch kan ontvangen.

U bent vrij om zelf de technologie te kiezen waarmee u de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van uw facturen waarborgt. Bestaande methoden zijn de elektronische uitwisseling van gegevens (EDI) en een geavanceerde elektronische ondertekening. Maar ook het per e-mail versturen van facturen in pdf-formaat is mogelijk. Afstemming van de gebruikte technologie met de inspecteur is niet langer vereist.

Elektronisch factureren kan u helpen uw kosten te verlagen en uw concurrentievermogen te verhogen. Indien u dan ook voornemens bent om e-invoicing op grote schaal te gaan toepassen, adviseren wij u om redenen van rechtszekerheid een en ander toch met de inspecteur af te stemmen. U blijft namelijk volledig aansprakelijk voor de BTW-gevolgen indien na verloop van tijd mocht blijken dat de door u gehanteerde technologie (toch) niet voldoende waarborgen voor de authenticiteit en integriteit van uw facturen.

Uitbreiding internationale controle facturen
De inspecteur krijgt, met het oog op de controle van een correcte BTW-heffing, met ingang van 1 januari 2013 de bevoegdheid om elektronische facturen via internet te benaderen en/of te downloaden ook wanneer de ondernemer buiten Nederland is gevestigd, maar wel hier BTW is verschuldigd. Het maakt daarbij niet uit waar de facturen zijn opgeslagen.

De keerzijde is dat ook belastingdiensten van andere EU-lidstaten u rechtstreeks aan een controle kunnen onderwerpen en u kunnen verzoeken (elektronisch) toegang te verlenen tot uw elektronische facturen. Uw verplichting tot inzage blijft echter beperkt tot de facturen die betrekking hebben op de BTW die in de betreffende EU-lidstaat is verschuldigd.

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan hieronder of bel ons.